Ekonomiskt hållbarhet

Ägarens finansiella mål för Green Cargo-koncernen utgörs av krav på att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målintervallet.


VD och ledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande ekonomiska mål nås. Detta innebär säkerställande av resultatfokus tvärs organisationen, ett effektivt utnyttjande av resurser samt styrning av kapital tillsammans med en rimlig finansiell risknivå.


Finansåret 2015

Effektiviseringsprogrammet ”Vägen till lönsamhet 2016” som initierades hösten 2013 har gett effekt. Vi har inte gått i mål med effektiviseringsprogrammet och vår förändringsresa, men vi ser sedan början av sommaren att den ger önskad resultatförbättring.

Under året som gått har vi tagit fram en effektivare produktionsmodell med högre tågfyllnad och lämnat orter med olönsam trafik. Effektiviseringen har möjliggjort avyttring och utrangering av lok som inte längre behövs i trafik. Administrativa verksamheter, som förut utförts på en mängd orter, har samlokaliserats till Hallsberg och Solna. Besparingar har också uppnåtts genom minskade lokalytor och hyreskostnader.

Volymerna minskade 4 procent jämfört med föregående år. Minskningen har främst skett inom branschen Stål. Sammantaget under året har nya och förnyade transportavtal tecknats för motsvarande cirka 727 MSEK med bland annat SSAB, DB Schenker, SCA, Outokumpu, IKEA, Volvo, och Bring. Goda utfall inom framförallt målområdet Säkerhet påverkar lönsamheten positivt eftersom olyckskostnaderna hållits låga under året.

Sammantaget förbättrades rörelseresultatet med 136 MSEK och uppgick till 15 MSEK (–121) för 2015.

Arbetet med att förbättra verksamheten så att de fastställda finansiella ägarkraven kan nås pågår fortsatt under 2016. För ytterligare information om de finansiella målen och utfall avseende koncernens lönsamhet och finansiella ställning hänvisas till förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.

Läs mer om målområde Finans i våra finansiella rapporter »