Ekonomiskt hållbarhet

Ägarens finansiella mål för Green Cargo-koncernen utgörs av krav på att nettoskuldsättningsgraden skauppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att netto-skuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målintervallet.

VD och ledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande ekonomiska
mål nås. Detta innebär säkerställande av resultatfokus tvärs organisationen, ett effektivt utnyttjande av resurser samt styrning av kapital tillsammans med en rimlig finansiell risknivå.

Resultat och rapporter »


Finansåret 2016

Effektiviseringsprogrammet ”Vägen till lönsamhet 2016” som initierades 2013 har gett effekt. Samlokalisering av kundservice och driftcenter har genomförts på ett lyckosamt sätt och inneburit väsentliga kostnadsreduceringar. Effektiviseringen innebar också en effektivare produktionsmodell med högre tågfyllnad. Resultatutfallet
2016 visar dock med tydlighet att Green Cargo måste fortsätta effektivisera för att nå uthållig lönsamhet. Detta kommer göras genom att skapa rätt organisation, med rätt arbetssätt och rätt placering. Bland annat planerar Green Cargo att flytta huvudkontoret från Solna till Green Cargo Center i Hallsberg.

Tillväxt är nödvändigt för att nå den lönsamhet som behövs för att finansiera kommande investeringar. Den ökade omsättningen och nya transportavtal bekräftar också att Green Cargo är på rätt väg med tillväxtstrategin. Transportvolymerna var under perioden 10 procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras främst av högre efterfrågan inom branschen handel och intermodala transporter. Sammantaget
under året har nya och förnyade transportavtal tecknats för motsvarande cirka 862 MSEK med bland annat Volvo Cars och SFL. Goda utfall inom andra målområdena Säkerhet och Punktlighet, påverkar lönsamheten positivt.

Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten så att de fastställda finansiella ägarkraven kan nås pågår fortsatt under 2017. För ytterligare information om de finansiella målen och utfall avseende koncernens lönsamhet och finansiella ställning hänvisas till förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.