Kvalitetsåret 2016

Året började med problematiskt väder, särskilt i Göteborgsområdet. Kraftigt snöfall påverkade de flesta samhällsfunktioner inklusive järnvägen och beredskap och röjningsplaner hos banhållaren svarade inte upp mot behovet. Parallellt med problemen i Göteborg påverkade den stora urspårningen i Frövi tredje december 2015 fortfarande Green Cargos produktion de två första veckorna under året. Redan i början av februari drabbades Göteborg igen när en strategiskt placerad signalkur i Olskroken brann. Detta hade stor trafikpåverkan, återställningsarbetet var både svårt och tidskrävande och var klart först efter en månad.

Ett antal större infrastruktursatsningar som på sikt kommer att ge positiva effekter för punktligheten har genomförts under året. Totalavstängning av Hallsbergs rangerbangård under vecka 31, kontaktledningsbyte på Västra stambanan runt Skövde samt rälsbyte mellan Bastuträsk och Boden är några exempel.

 

Kvalitetssatsningar under 2016

Samlokaliseringsprocessen har fortsatt under 2016, där allt fler funktioner och kompetenser samlas vid Green Cargos driftcenter i Hallsberg.

Den systematiska uppföljningen av färdigställande, avgång och ankomstpunktlighet har fortsatt under 2016. Mötesstrukturen med Green Cargos driftområden har gjorts om för att skapa bättre förutsättningar att analysera de brister som uppstår. Därtill har Green Cargos utökade trafik i Norge gett ytterligare ett driftområde, som följs upp på samma sätt som de svenska driftområdena.

Kvalitetsutvecklingsgrupperna för Hallsberg rangerbangård och Malmö godsbangård har fortsatt under året. Utfallet för Hallsberg är mycket glädjande där resultatet både för tågens färdigställande och avgång gått upp med över 10 procentenheter under året.

En ny process för tidtabellsansökan hos Trafikverket, den interna så kallade KBA-processen, har skapats där förankring och delaktighet från de olika avdelningarna i företaget varit en av de viktigaste delarna. Arbetet har gett resultat och den nya tidtabellen som började 11:e december 2016 har initialt visat ett förbättrat punktlighetsutfall.

 

Punktlighetsresultat 2016

Vi mäter hur hög punktligheten är till våra kunder på 40 000-50 000 vagnar inom utlovad timme varje månad. Resultatet för 2016 når inte upp till mål. Ett arbete pågår där vi ändrar arbetssätt och det ingår i en långsiktig strategi för att nå uppsatta mål. Leveransprecisionen förbättrades dock med 6 procentenheter under året och nådde ett månadsutfall på 93 procent i december, vilket är en tydlig höjning och nära målet på 95 procent.

  Utfall 2016 Mål 2016 Utfall 2015
Puntklighet till kund inrikes, % (inom utlovad timme, järnväg) 90 95 91