Kvalitetsåret 2015

Året fick en tuff start med hårt vinterväder. Trafikverket genomförde tester med ändrade operativa prioriteringsregler vilket påverkade godstrafiken negativt. En större omläggning av tågtrafiken genomfördes med Hallsberg som nav för hela landet. Tre urspårningar inträffade och fick större effekter på trafiken, i Sävenäs, Hallsberg och Frövi.

Sammantaget slutade året på 91 procents punktlighet inom utlovad timme. Det är en sänkning från tidigare år och även sifforna inte jämförbara eftersom mätmetoden ändrades under året är en sänkning något vi ser mycket allvarligt på.

Kvalitetssatsningar under 2015

Under 2015 har vi fortsatt med vår samlokalisering av stödjande funktioner för att uppnå synergier och lägre kostnader. Vi hoppas på sikt att det innebär att kvaliteten höjs och att det ger ett mer enhetligt arbete. Framförallt har vi fokuserat på Hallsbergs rangerbangård vilket resulterat i ökad avgångspunktlighet från bangården.

Vi har sedan 2007 arbetat med att minska störningarna orsakade av felaktiga strömavtagare, vilket har resulterat i att antalet nedrivna kontaktledningar minskat till en tiondel under perioden.

 

Punktlighetsresultat 2015

Green Cargo mäter hur hög punktligheten är till våra kunder på 40 000-50 000 vagnar inom utlovad timme varje månad. Det redovisade resultatet för 2015 är till viss del baserat på uppskattade siffror och inte jämförbart med tidigare år.

  Utfall 2014 Mål 2014 Utfall
Puntklighet till kund inrikes, % (inom utlovad timme, järnväg) 95 95 91