Hänt under året 2016

Green Cargos ständiga fokus på att sätta säkerheten i första hand har resulterat i att allvarliga personskador ligger på en fortsatt låg nivå under året. Det totala antalet olyckor, med eller utan personskador, har också minskat jämfört med 2015. Under 2016 förekom 25 fall av arbetsskador eller arbetssjukdom inom Green Cargo. Det är en ökning med åtta fall i förhållande till året innan. I 18 av fallen fick medarbetaren besöka en vårdinrättning för lindriga personskador, två av fallen klassas som allvarlig skada, det vill säga att medarbetaren vistades över 24 timmar på vårdinrättning, och utöver det förekom fem fall av förstahjälpenskador som inte krävde läkarvård. Totalt sett har antalet allvarliga olyckor ökat något under 2016.

Trenden med minskade spårlägesfel som orsakar tågurspårningar fortsatte under 2016 men trots det inträffade en omfattande urspårning på sträckan Finspång – Skärblacka den 12 augusti och den 21 september kolliderade två tåg på sträckan Piteå – Arnemark efter att ett felaktigt körtillstånd lämnats till lokföraren. Dessutom kolliderade ett lok i låg hastighet med ett persontåg vid Kärreberga den 15 juli. Påkörningar av hinder i låga hastigheter under växling på bangårdar och terminaler har tidvis varit ett problemområde. Även antalet mindre allvarliga olyckor i samband med växling av vagnar på terminaler och bangårdar har minskat under året vilket tyder på att medarbetarnas säkerhetsbeteenden har förbättrats.

 

Viktiga säkerhetssatsningar under året

Den långsiktiga satsningen på säkra beteenden hos medarbetare och chefer fortsatte under 2016. Vi har implementerat konceptet Säkra vanor i hela verksamheten under året. Observation och förstärkning av säkra beteenden sker nu som en naturlig del av trafikproduktionen och på flera bangårdar kan vi se konkreta exempel på att man gått från riskbeteenden till säkra beteenden. Särskilt fokus riktas mot beteenden som bidrar till högre uppmärksamhet hos personal som utför växlingsarbete.

Green Cargo fortsatte under året att förstärka kompetens och säkerhetsbeteenden hos all personal genom e-kurser, självstudiematerial och lärarledda lektioner. En utvärdering av resultatet görs årligen genom ett certifieringsprov. Green Cargo engagerade sig under året också i branschöverskridande säkerhetssamarbeten, genom Branschföreningen Tågoperatörerna och i direkt samarbete med Trafikverket och andra aktörer. Från 2016 förvaltas de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ) gemensamt av Trafikverket och järnvägsbranschen och Green Cargo deltar aktivt i utvecklingsarbetet av säkerhetsreglerna.

 

Årets resultat – Säkerhet

Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet, att ingen medarbetare inom Green Cargo ska ha mist livet eller skadats svårt på grund av trafikproduktionen, uppnåddes under 2016. I Green Cargos långsiktiga hållbarhetsmål har är ambitionen att halvera antalet olyckor mellan åren 2013 och 2020. Trenden är positiv med färre olyckor varje år sedan 2013. Införandet av beteendebaserad säkerhet i Säkra vanor förväntas medföra stärkt positiv utveckling på antal olyckor inom två år.

Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på trafiksäkerhetsnivån inom företaget. Det bygger på en värdering av alla inträffade olyckor i järnvägsproduktionen under en viss tid, baserat på de olycksdefinitioner som Transportstyrelsen fastställt. Varje olycka tilldelas ett riskvärde, beroende på allvarlighetsgrad, som påverkar indexnivån nedåt. Vid index 100 har inga olyckor inträffat. Indexet är justerat för volymförändringar för att vara jämförbart över tid. Målet för 2016 var satt till 95,3 och resultatet för trafiksäkerhetsindex uppnådde 94,9.

Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet, att ingen medarbetare inom Green Cargo ska ha mist livet eller skadats svårt på grund av trafikproduktionen, uppnåddes under 2016. I Green Cargos långsiktiga hållbarhetsmål har är ambitionen att halvera antalet olyckor mellan åren 2013 och 2020. Trenden är positiv med färre olyckor varje år sedan 2013. Införandet av beteendebaserad säkerhet i Säkra vanor förväntas medföra stärkt positiv utveckling på antal olyckor inom två år.

Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på trafiksäkerhetsnivån inom företaget. Det bygger på en värdering av alla inträffade olyckor i järnvägsproduktionen under en viss tid, baserat på de olycksdefinitioner som Transportstyrelsen fastställt. Varje olycka tilldelas ett riskvärde, beroende på allvarlighetsgrad, som påverkar indexnivån nedåt. Vid index 100 har inga olyckor inträffat. Indexet är justerat för volymförändringar för
att vara jämförbart över tid. Målet för 2016 var satt till 95,3 och resultatet för trafiksäkerhetsindex uppnådde 94,6.

 

  Utfall 2015 Mål 2016 Utfall 2016
Trafiksäkerhetsindex för järnväg 94,9 95,3 94,6