Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet. Green Cargo har inget särskilt samhällsuppdrag beslutat av riksdagen utan verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor.


Bolagsordning

Här hittar du Green Cargos aktuella bolagsordning.

Bolagsordning Green Cargo (PDF)

 

Bolagsstyrningsrapport

Green Cargos bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Green Cargos interna kontroll.

Bolagsstyrningsrapport 2019
Statens ägarpolicy 2020
Svensk kod för bolagsstyrning 2020

 

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av ägaren på årsstämma. Riktlinjerna är utformade efter regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

Bolagsstämma

Årsstämma

Green Cargos årsstämma 2020 hålls måndagen den 27 april 2020 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 10, Solna. Vi avvaktar den närmaste händelseutvecklingen gällande coronaviruset och plats för årsstämman kan komma att ändras. 

2020

Kallelse till årsstämma 27 april 2020
Ägarens nominering av styrelse och andra förslag till beslut – publiceras inom kort
Styrelsens redovisning av ersättningsriktlinjerna beslutade av 2019 årsstämma
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) – publiceras inom kort
Års- och hållbarhetsredovisning 2019

 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen. Enligt Statens ägarpolicy ska årsstämma hållas senast den 30 april. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning.

 

Tidigare bolagsstämmor

 

2019

Protokoll årsstämma 29 april 2019
Kallelse till årsstämma 29 april 2019
Ägarens nominering av styrelse och andra förslag till beslut

2018

Protokoll årsstämma 2018
Årsstämma 2018 kallelse
Nominering av styrelse och andra förslag till beslut

2017

Protokoll årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma, 25 april 2017

2016

Protokoll extra bolagsstämma 2016
Kallelse till extra bolagsstämma
Nomineringsbeslut till extra bolagsstämma
Protokoll årsstämma 2016
Årsstämma 2016 kallelse
Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisorer samt förslag till arvodering

2015

Protokoll årsstämma 2015
Årsstämma 2015 kallelse
Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisorer samt förslag till arvodering

2014

Protokoll årsstämma 2014
Årsstämma 2014 kallelse

Revisorns yttrande
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

2013

Protokoll årsstämma 2013 (inklusive revisorns yttrande)
Årsstämma 2013 kallelse
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

2012

Protokoll årsstämma 2012
Årsstämma 2012 kallelse
Revisorernas yttrande
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

2011

Protokoll Årsstämma 2011-04-27
Årstämma 2011 kallelse 
Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering

2010

Protokoll Årsstämma 2010-04-16
Årsstämma 2010 kallelse