VD: tf Erik Johansson Finansdirektör
Ägare: Svenska staten genom Näringsdepartementet
Styrelseordförande: Jan Sundling
Organisationsnummer: 556119-6436
VAT-nummer SE556119643601
Omsättning 2017: 4,3 miljarder kronor
Rörelseresultat 2017: - 83 miljoner kronor
Resultat före jämförelsestörande poster 2017: - 41 miljoner kronor
Resultat efter skatt 2017: - 225 miljoner kronor *
Medelantal anställda: Cirka 1 900
Intressebolag: DB Cargo Scandinavia
Volymer, nettotonkm 2017: 11 miljarder
Lok: ca 360 st
Vagnar: ca 5 000 st
Lastbil: Samarbete med 200 externa åkerier
Geografisk spridning: Green Cargos nätverk täcker hela landet och med partners når vi övriga Europa

* Inkluderar omvärdering av uppskjuten skattefordran med -109 miljoner kronor.